ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ("AV") zijn van toepassing op elke verkoop van Eenmalige Diensten aan de Klant door de Dienstverlener - Direct Social Communications bv (hierna "DSC"), gevestigd te Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel met ondernemingsnummer 0427.917.874.

1.2 De "Klant" is de organisatie die aan DSC een opdracht verstrekt.

1.3 Het “Aanbod" is de overeenkomst (offertes, orderbevestigingen en (vervolg)opdrachten) tussen partijen waarin de Dienst(en) en de voorwaarden van de dienstverlening waarvoor de Klant DSC inschakelt, zijn vastgelegd.

1.4 Op alle Aanbiedingen, tot het uitvoeren en/of leveren van Diensten door DSC, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Eventuele aankoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. De Diensten

De door DSC geleverde Diensten zijn beschreven in het aan de Klant verstrekte Aanbod.

3. Bevestiging van het Aanbod

3.1 Elk door DSC verstrekt Aanbod is vrijblijvend, zowel met betrekking tot prijs, levertijd als anderszins. De door DSC vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Aanbiedingen zijn 4 weken geldig, tenzij anders is aangegeven. De Klant bevestigt het Aanbod schriftelijk of door middel van een handtekening.

3.2 Na de bevestiging van het Aanbod tussen Klant en DSC blijft de Klant aansprakelijk voor het bedrag en/of de vergoedingen van de (deels) uitgevoerde Diensten die aan DSC verschuldigd zijn - ongeacht of de Klant zijn opdracht tijdens of na de uitvoering herroept en/of annuleert.

4. Uitvoering van het Aanbod

4.1 DSC zal het Aanbod op professionele en passende wijze uitvoeren.

4.2 Indien en voor zover DSC dit voor de uitvoering van het Aanbod nodig acht, heeft DSC het recht om namens de Klant activiteiten door derden en/of onderaannemers te laten verrichten.

4.3 Indien DSC door aan de Klant toe te schrijven omstandigheden die van invloed zijn op de uit te voeren Diensten niet binnen de overeengekomen termijn kan voltooien, heeft DSC steeds het recht om de Diensten te verlengen zonder verplichting tot enige schadevergoeding of prijsmatiging.

4.4 Het Aanbod vermeldt de afgesproken Diensten. Indien DSC bijkomende Diensten moet uitvoeren, zal de prijs dienovereenkomstig worden aangepast. De Klant wordt hierover vooraf geïnformeerd.

5. Verantwoordelijkheid van de Dienstverlener

5.1 DSC kan jegens de Klant aansprakelijk gehouden worden tot schadevergoeding, indien (een deel van) de Dienst niet correct is uitgevoerd.

5.2 DSC kan door de Klant niet aansprakelijk worden gehouden voor enige indirecte of gevolgschade (waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst en/of omzet, gemiste kansen en besparingen, verlies van (potentiële) klanten en/of donateurs, schade door bedrijfsstagnatie).

5.3 Indien door toedoen van een onderaannemer of derde partij een fout optreedt, zal DSC alles in het werk stellen om de fout te herstellen en/of een voor de Klant aanvaardbare oplossing te vinden.

5.4 DSC is in elk geval beperkt tot de kosten van de foutief uitgevoerde Dienst of deel van de Dienst.

6. Verantwoordelijkheid van de Klant

6.1 De Klant zal DSC alle informatie verstrekken die DSC redelijkerwijs nodig heeft om haar verplichtingen zoals omschreven in het Aanbod, na te komen. Indien de Klant niet tijdig noch volledig de informatie verstrekt die nodig is zal de gevolgschade voor rekening van de Klant zijn.

6.2 De Klant vrijwaart DSC voor alle aanspraken van derden, de kosten voor juridische bijstand inbegrepen, die verband houden met de voor de Klant verrichte werkzaamheden.

7. Prijzen

7.1 Indien in het Aanbod, een "vaste" prijs is opgenomen, geldt deze als overeengekomen prijs voor de overeengekomen Diensten. Indien in het Aanbod geen "vaste" prijs is opgenomen, wordt het door de Klant te betalen bedrag bepaald door een nacalculatie die gebaseerd is op de huidige tarieven van DSC.

7.2 Tenzij geen ‘vaste’ prijs of anders overeengekomen, worden de te factureren tarieven jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van december van het voorgaande jaar.

8. Facturatie

8.1 Alle facturen zijn contant en volledig te betalen.

8.2 DSC heeft steeds het recht om het reeds uitgevoerde deel van de Diensten afzonderlijk te factureren. Indien de Klant de tussentijdse facturen niet tijdig betaalt, is DSC gerechtigd de activiteiten uit hoofde van het Aanbod te staken of te beëindigen.

8.3 Uitgestelde rente: elke factuur die 30 dagen na de factuurdatum onbetaald blijft, geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de wettelijke rente per maand vertraging.

9. Verwerking van persoonsgegevens

9.1 Voor de uitvoering van het Aanbod schakelt de Klant als Verwerkingsverantwoordelijke DSC in als Verwerker. De voorwaarden waaronder DSC ten behoeve van de Klant persoonsgegevens van (potentiële) donateurs en/of Klanten verwerkt, zijn vastgelegd in een tussen de partijen afgesloten Verwerkersovereenkomst.

9.2 Als externe adressen[1] worden gebruikt voor een fondsenwervingscampagne, mogen zij slechts eenmaal worden gebruikt, nl. voor de verwerking van die specifieke campagne. Gegevens van donateurs mogen na deze periode alleen worden verwerkt indien die persoon een gift heeft gedaan aan de Klant.

9.3 Door een Klant ontvangen lijsten of uittreksels van gehuurde adressen dienen na maximaal 4 maanden te worden verwijderd. Dit geldt ook voor onderaannemers met wie een Klant werkt.

9.4 In alle communicatie naar potentiële donateurs neemt DSC een vertrouwelijkheidsclausule op die de gecontacteerde personen de mogelijkheid biedt bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

9.5 DSC neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de ten behoeve van de Klant verwerkte persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen verlies, vernietiging of beschadiging.

9.6 DSC en de Klant zullen de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat een natuurlijke persoon die onder het gezag van DSC of de Klant handelt en toegang heeft tot de persoonsgegevens, deze uitsluitend namens de Klant zal verwerken, behalve wanneer dit op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat vereist is.

[1] "Externe adressen" zijn adressen die namens de Klant eenmalig worden gehuurd voor een specifieke campagne om potentiële donateurs te werven.

10. Vertrouwelijkheid

10.1 DSC verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij ter gelegenheid van of tijdens de uitvoering van het Aanbod over de Klant, zijn personeelsbeleid, zijn personeel, zijn (potentiële) donateurs, zijn klanten, zijn leveranciers en zijn projecten ontvangt (hierna "Vertrouwelijke Informatie" genoemd).

10.2 DSC mag de Vertrouwelijke Informatie in geen geval aan onderaannemers of derden meedelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klant, met uitzondering van informatie die nuttig en noodzakelijk is voor de goede uitvoering van het Aanbod en informatie die om wettelijke, boekhoudkundige of regelgevende redenen moet worden meegedeeld.

10.3 De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor informatie die:

  • in het publieke domein is;
  • rechtmatig en zonder strijd met de bepalingen van het Aanbod openbaar is of wordt;
  • reeds bekend was bij de ontvangende partij, tenzij deze informatie vertrouwelijk werd verstrekt;
  • door de ontvangende partij rechtmatig van een derde is verkregen zonder geheimhoudingsplicht.

11. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan in verband met de uitvoering van het Aanbod behoren toe aan DSC. De intellectuele eigendomsrechten omvatten onder meer de rechten op het concept, de communicatiemiddelen, de domeinnamen, het auteursrecht en de knowhow. Deze bepaling laat uiteraard de intellectuele eigendomsrechten onverlet die aan de Klant toebehoren of in het kader van het Aanbod aan DSC ter beschikking werden gesteld, zoals die met betrekking tot de teksten en illustraties. Deze worden uitsluitend gebruikt in het kader van de in het Aanbod beschreven Diensten.

12. Varia

12.1 BEËINDIGING - Indien één van de partijen haar activiteiten staakt, insolvent wordt verklaard, een faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of in liquidatie wordt gesteld, kan de andere partij de in het Aanbod beschreven Diensten onmiddellijk beëindigen, zonder dat als gevolg van deze beëindiging enige schadevergoeding verschuldigd is.

12.2 OVERMACHT - Een partij is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van het Aanbod indien deze niet-nakoming te wijten is aan oorzaken buiten haar redelijke macht, zoals brand, epidemieën, pandemieën, overstromingen, stakingen, sociale spanningen of andere verstoringen van het economische leven, onvermijdelijke ongevallen, embargo's, blokkades, wettelijke beperkingen, revolutie, hacking, maatregelen van overheidsinstanties of het niet-beschikbaar zijn van vervoer.

12.3 GESCHILLEN - TOEPASSELIJK RECHT. Het Aanbod wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit de uitvoering of de beëindiging van het Aanbod vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.